การจัดการภายในอาคาร           1. ด้านความปลอดภัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของอาคารSiMR และมีการจัดประชุมร่วม กับตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ
              ในอาคารเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติภายในอาคาร


                      การบรรยายเรื่องความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงในอาคาร


          2. ด้านความสะอาด กำกับดูแลการทำงานของแม่บ้านและความสะอาดของอาคาร

          3. ด้านสถานที่ ให้บริการในการใช้สถานที่ในการจัดประชุม จัดเลี้ยง และ ให้บริการห้องพักสำหรับนักวิจัย บุคคลที่มาติดต่อกับหน่วยงานภายในคณะ
              รวมถึงบุคคลภายนอก


          4. การซ่อมบำรุงอาคาร ดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการซ่อมบำรุงทั้งหมดภายในอาคาร

          หน้าที่หลักของเรา
          1. ตึก SiMR เจ้าหน้าที่ของงานอาคาร มาช่วยดูแลควบคุมแม่บ้านทำความสะอาด วันละ 2 ครั้ง เช้า-บ่ายและทำเรื่องจัดจ้างให้

          2. การบริหารจัดการอาคาร รับผิดชอบด้านทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดูแลพิจารณาแบบการปรับปรุงพื้นที่ เช่นการปรับปรุงก่อสร้างสำนักงาน ,
              การปรับปรุงพื้นที่ห้องClean room ,BSL-3 ,ห้องปฏิบัติการต่างๆ , ดูแลอาคารทั้งหมดรวมถึงความปลอดภัยที่เกิดขึ้น

          3. ควบคุมระบบเครื่องเสียงของอาคาร , ควบคุมดูแลระบบปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร

          4. บริหารจัดการให้บริการห้องประชุม อำนวยความสะดวก รับจองห้องประชุม ทั้งหมดของอาคาร ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
              ซึ่งเป็นห้องประชุมที่เป็นส่วนกลางของคณะฯ

          5. บริหารจัดการห้องพัก รับจองห้องพัก อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ รวมถึงชาวต่างชาติด้วย

          6. การจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดของงานวิจัย