เกี่ยวกับหน่วยบริการวิชาการ

หน่วยบริการวิชาการ

                   มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่จะนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ไปใช้ประโยชน์โดยการให้บริการวิชาการซึ่งหมายถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ การตรวจสอบมาตรฐาน การออกแบบ วางระบบควบคุมงาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การบริการสุขภาพ การผลิตหรือพัฒนาพัสดุทุกประเภท การจัดสอน อบรมสัมมนา หรืองานในลักษณะอื่น ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการบริการวิชาการ และให้รวมถึงงานในลักษณะอื่นที่ดำเนินการภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ ของโครงการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มหาวิทยาลัยมหิดลโอนให้คณะฯ รับผิดชอบกำกับดูแล ก่อนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนโครงการบริการวิชาการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้บังคับ ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีโครงการบริการวิชาการจำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1)

โครงการบริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

2)

โครงการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช

3)

โครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

4)

โครงการผลิตชุดแอนติซีร่าสำหรับตรวจ HLA CLASS I

5)

โครงการศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

6)

โครงการให้บริการเทคโนโลยีโสตทัศนวัสดุและผลิตสื่อ

                   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีแผนจัดตั้งโครงการอื่นอีกหลายโครงการ จึงจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สังกัดสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย เพื่อทำหน้าที่

»

กำกับดูแลโครงการบริการวิชาการของคณะฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ

»

พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการของคณะฯ

»

จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณของโครงการบริการวิชาการ ของคณะฯ เสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

»

ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้กับ โครงการบริการวิชาการของคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

»

หน้าที่อื่นๆ ตามที่ท่านคณบดีมอบหมาย

ขั้นตอนของหน่วยบริการวิชาการ

การจัดตั้งโครงการบริการวิชาการ
 

Flow chart

การรับเงินโครงการบริการวิชาการ
 

Flow chart

การจัดสรรเงินให้โครงการบริการวิชาการ
 

Flow chart

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของหน่วยบริการวิชาการ

แบบฟอร์มทั่วไป
»

แบบฟอร์มขออนุมัตินำโครงการบริการวิชาการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะฯพิจารณา (บว.1)

»

แบบฟอร์มการเสนอโครงการบริการวิชาการในสังกัดหน่วยบริการวิชาการ (บว.2)

»

แบบฟอร์มขอนำโครงการบริการวิชาการเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะฯพิจารณา (บว.3)

»

แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีธนาคาร (บว.4)

»

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดสรรและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้ค่าบริการวิชาการ (บว.5)

»

แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดสรรรายได้ค่าบริการวิชาการ (บว.6)

»

แบบฟอร์มอัตราการจัดสรรรายได้ของโครงการบริการวิชาการ (บว.7)

»

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินจากหน่วยการเงิน

»

แบบฟอร์มใบนำส่งเงินรายได้

ประกาศเกี่ยวกับหน่วยบริการวิชาการ

 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th