แบบฟอร์มของฝ่ายวิจัย
 แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่  


1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก
  1.1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ)
  1.2 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)
  1.3 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (การวิจัยทางคลินิก)
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
  2.1 บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้างบุคคลภายนอก (วิจัย) HR1-2
  2.2 แบบฟอร์มประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย)
  2.3 แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย
  2.4 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบไม่มีประกันสังคม
  2.5 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบมีประกันสังคม
  2.6 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายใน
  2.7 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก
  2.8 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน - ข้ามส่วนงาน
  2.9 ใบสำคัญรับเงิน
3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินสดย่อย/ค่าใช้สอย
  3.1 แบบฟอร์มเบิกเงินสดย่อย
  3.2 ใบสำคัญรับเงินสดย่อย
    ตัวอย่าง   การกรอกใบสำคัญรับเงินสดย่อย
  3.3 ใบนำส่งเอกสารเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
  3.4 ใบสำคัญรับเงิน
  3.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3.6 ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยต่างๆ (กรณี PI สำรองจ่าย)
  3.7 ใบขออนุมัติเบิกเงินเพื่อชำระค่าใช้สอยอื่นๆ (กรณีขอให้คลังจ่ายให้)
  3.8 ขั้นตอนการใช้เงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
  3.9 หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย
4 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุทุนอุดหนุนวิจัย 
  4.1 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
    4.1.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
    4.1.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
    4.1.3 หนังสือบันทึกข้อความขอเบิกเงินจากบัญชี อุดหนุนวิจัย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
  4.2 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
    4.2.1 ขั้นตอนการจัดซื้อและเอกสารหลักฐานแนบประกอบการจัดซื้อ
    4.2.2 ตัวอย่าง แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
    4.2.3 ตัวอย่าง แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
    4.2.4 ตัวอย่าง หนังสือบันทึกข้อความขอเบิกเงินจากบัญชี อุดหนุนวิจัย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
5 บันทึกขออนุมัติในหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ่ายด้วยบัตรเครดิตของคณะฯ
6 แบบฟอร์มคืนเงิน
7 ขั้นตอนการจัดซื้อยา
8 แบบฟอร์มทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของโครงการวิจัย
1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาการวิจัย
1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาการวิจัย
  1.1 แบบสมัครขอรับทุนประเภทที่ 1-9 (Project proposal)
  1.2 แบบบันทึกขอรับทุน
  1.3 เอกสารชี้แจงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
  1.4 สัญญารับทุนประเภทที่ 1-8
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกเงินทุน
  2.1 แบบขอเปิดบัญชี (แบบ วจ.3 )
  2.2 แบบขอปิดบัญชี
  2.3 แบบขออนุมัติไม่เปิดบัญชี
  2.4 บันทึกขอเบิกเงิน
  2.5 แบบ วจ.2
  2.6 แบบ วจ.6
  2.7 ใบสำคัญรับเงิน - สำหรับเบิกเงินทุนวิจัย
  2.8 ใบสำคัญรับเงิน - สำหรับเบิกศิริราชมูลนิธิ
  2.9 Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย
  2.10 Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย - จากศิริราชมูลนิธิ
3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรายงานผล และปิดโครงการ
  3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย Research progress report form
  3.2 แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 1-5)
  3.3 แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 6-7)
  3.4 แบบ วจ. 5 (แบบรายงานการเงิน)
  3.5 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ
  3.6 แบบฟอร์มคืนเงิน (Reimbursement form)
4 แบบฟอร์ม ขอต่ออายุโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
แบบฟอร์มสมัครทุนบุคลากรวิจัย
  เกณฑ์ระดับที่ 1 1.1 แบบสมัครขอทุนอาจารย์นักวิจัย
    1.2 แบบสมัครขอทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
    1.3 แบบสมัครขอทุนแพทย์ช่วยวิจัย
    1.4 แบบสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัย
  เกณฑ์ระดับที่ 2 2 แบบสมัครขอทุนเกณฑ์ระดับ 2
  เกณฑ์ระดับที่ 3 3 แบบสมัครขอทุนเกณฑ์ระดับ 3
  กลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย 4 แบบสมัครขอทุนกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย
  ทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา 5 แบบสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา
  ทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย 6.1 แบบสมัครขอทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย_ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์
  6.2 แบบสมัครขอทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย_ผู้เสนอขอเป็นนักวิจัย
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์นักวิจัย
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก
2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ช่วยวิจัย
2.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัย
2.5 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัยภาควิชา
แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการจ้างบุคลากร
3. แบบฟอร์มการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- แบบฟอร์มขอต่ออายุค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
4. แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก
1 แบบฟอร์มทั่วไป
  1.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  1.2 แบบนำส่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
  1.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  1.4 แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี-ปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3) สำหรับทุนรับจ้างวิจัย
  1.5 แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3) สำหรับทุนอุดหนุนวิจัย
  1.6 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน) (วจ.4)
  1.7 แบบสรุปรายงานทางการเงิน (วจ.5)
  1.8 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  1.9 External Research Funding Agreement from government or Non-profit organization Checklist for Institutional review and signing
  1.10 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญารับทุนภายนอกคณะ จากภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  1.11 แบบฟอร์ม Check list การรับรองจริยธรรมการวิจัย
2 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
  2.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  2.2 แบบนำส่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
  2.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  2.4 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  2.5 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
3 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  3.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  3.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)
  3.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  3.4 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  3.5 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5. ตัวอย่างแบบฟอร์ม MOU
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (ฉบับภาษาไทย)
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Memorandum of Understanding for Research Collaboration : ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. รายละเอียดการขออนุมัติเก็บข้อมูล สำหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ
- Flow Algrithm การอนุมัติการจัดเก็บข้อมูล Clinical samples ต่างๆ ของคณะฯ
- Download document Human Research protection
- การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
7. แบบฟอร์มงาน เครือข่ายวิจัยและกลุ่มวิจัย  
- แบบขอความร่วมมือประสานงานเครือข่ายวิจัย
- แบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย
- Checklist ประกอบการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย
8. เอกสารเกี่ยวกับการขอรับการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
- สัญญารับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
- แบบแจ้งขอรับบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ
- แบบแจ้งขอรหัสโครงการวิจัยในระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
- แบบฟอร์มขอติดต่อเรื่องการทำโครงการวิจัย
- แบบฟอร์มขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีผู้ป่วยใน)
- flow การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการวิจัย
9. แบบฟอร์มหน่วยเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง
1 เครื่องมือวิจัย
  1.1 แบบบันทึกการขอใช้เครื่องมือเกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
  1.2 แบบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือ
  1.3 แบบบันทึกการขอใช้เครื่องมือวิจัยนอกเวลา
2 ห้องปฏิบัติการกลาง
  2.1 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สะอาด ชั้น 6 อาคาร SiMR
  2.2 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL-2) ชั้น 6 อาคาร SiMR
  2.3 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 พลัส (BSL-2+) ชั้น 7 อาคาร SiMR
  2.4 ขั้นตอนการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) อาคารจุลชีววิทยา
  2.5 แบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับ ห้องปฏิบัติการกลาง
  2.6 ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการเซลล์เพื่อการบำบัด
  2.7 Requisition Form (F-WI-SI-CU-001-01)
  2.8 Project Proposal (F-WI-SI-CU-001-02)
  2.9 Application for Entrance (F-WI-SI-CU-001-03)
  2.10 Training Checklist (F-WI-SI-CU-003-01)
3 การตรวจหาการปนเปื้อน ของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ
  3.1 แบบฟอร์มการขอรับบริการ การตรวจหาการปนเปื้อน ของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ
  3.2 ขั้นตอนการขอรับบริการ การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ
  3.3 ประกาศเรื่องอัตราค่าบริการ การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัย
10. แบบฟอร์ม CTA (Clinical Trial Agreement)
- แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ / รับจ้างวิจัย (ภาษาไทย)
- แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ / รับจ้างวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft CTA
- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง CTA
- แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี-ปิดบัญชีธนาคาร (วจ.3)
- ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งปิดโครงการวิจัย (Close-out Report)
11. แบบฟอร์ม MTA (Material Transfer Agreement)
1 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft MTA
2 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง MTA
3 ข้อตกลงการส่งออกตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัยภายนอกคณะฯ (Material Transfer Agreement) MTA
  กรณีศิริราชเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  กรณีศิริราชเป็นผู้รับตัวอย่าง
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
4 ข้อตกลงการส่งออกตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ( Internal Material Transfer Agreement )
5 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
12. แบบฟอร์มของหน่วยบริหารจัดการอาคาร SiMR
1 แบบฟอร์มขอใช้ Access control
2 แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่อาคาร
3 แบบฟอร์มอนุญาตใช้ห้องประชุมฝ่ายวิจัย
4 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักฝ่ายวิจัย
5 แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกกุญแจ
6 แบบฟอร์มอนุญาตเข้าปรับปรุงก่อสร้าง
7 แบบฟอร์มอนุญาตจอดรถฝ่ายวิจัย
8 แบบฟอร์มอนุญาตเปิด-ปิดแอร์นอกเวลา
9 แบบฟอร์มการนำสิ่งของเข้า-ออกอาคาร SiMR
10 Guest’s suggestion form SiMR Accommodation 11th Fl.
13. แบบฟอร์มหน่วยสัตว์ทดลองศิริราช
หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์ขอดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์
1 หนังสือขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสัตว์
2 แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 แบบฟอร์มหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ( สำหรับบุคลากร)
4 แบบฟอร์มหนังสือขอสนับสนุนค่าธรรมเนียม (สำหรับนักศึกษา)
5 หนังสือขอแก้ไขโครงร่างวิจัย
6 แบบฟอร์มขอแก้ไขโครงการ
7 หนังสือขออนุมัติต่ออายุเอกสารรับรอง
8 แบบฟอร์มขอต่ออายุการดำเนินโครงการวิจัย (Annual Report and Application for Continuation of Approved Protocol)
9 หนังสือขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว
10 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว (Amendment Protocol Form)
11 หนังสือขอแจ้งปิดโครงการวิจัยในสัตว์
12 แบบฟอร์มขอปิดการดำเนินโครงการวิจัย (Closure report Form)
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชัยชนะ 02-4192993

 
แบบฟอร์มขอเข้าใช้บริการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราชต่างๆ
1 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าใช้บริการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช   และ  ข้อตกลงการเข้าใช้ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
2 แบบฟอร์มการสั่งสัตว์ทดลองศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
3 แบบฟอร์มแผนการใช้สัตว์ทดลองศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
4 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช   และ  ข้อตกลงการเข้าใช้ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
5 แบบฟอร์มแจ้งนำสัตว์ออก สัตว์ตาย ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
6 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกีรติ 02-4195456-7

 
14. แบบฟอร์มของระบบเวชระเบียนวิจัย (SiResearch) 
-

แบบฟอร์มหมายเลข 1 (สำหรับบุคคลภายในคณะฯ)

-

แบบฟอร์มหมายเลข 2 (สำหรับบุคคลภายนอกคณะฯ)

-

หนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement: NDA) 

15. แบบฟอร์มทั่วไปอื่นๆ ของงานวิจัย
- แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Video wall  **ส่งผ่าน E-doc เท่านั้น **
16. แบบฟอร์มสัญญาการเก็บความลับและนโยบาย Conflict of Interest 
- สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
- Policy on Conflict of Interest
- Non-Diclosure agreement
17. แบบฟอร์มเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิทธิบัตร 
แบบฟอร์มการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
- CR01
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- PT01
- PT02
- PT03
แบบฟอร์มการขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า
- TM01
18. แบบฟอร์มการขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ 
ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงพร้อมเช็คลิสต์
- เงื่อนไขในการขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลง
- หนังสือนำส่ง (เงินเชื่อ)
- แบบแจ้งขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
- ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
- แบบแจ้งขอรหัสโครงการวิจัย ในระบบสารสนเทศ
- แบบขอนำส่งสำเนาข้อตกลงและเอกสารประกอบ เพื่อ mapping ข้อมูลในระบบ
- แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวิจัย
- แบบขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีผู้ป่วยใน)
ขั้นตอนการหักชำระหนี้
- ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินโครงการวิจัย
- แบบฟอร์มหักจ่ายเงินเชื่อจากบัญชีโครงการ
19. แบบฟอร์มการจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
- แบบ รช.1 (รายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)
- แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
- แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
20. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกเงินจัดโครงการอบรมต่างๆ
- แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการและขอซื้อหรือขอจ้าง โครงการพิเศษเฉพาะกิจ โครงการประชุม อบรม สัมมนา (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท)
- แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการและขอซื้อหรือขอจ้าง โครงการพิเศษเฉพาะกิจ โครงการประชุม อบรม สัมมนา (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
- ใบตรวจรับพัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรมโครงการ Self Audit พรบ พัสดุ
21. แบบฟอร์มทั่วไปอื่นๆ
- ตัวอย่างหนังสือ และ Template หนังสือราชการ 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th