แบบฟอร์มของฝ่ายวิจัย
 แบบฟอร์มบริหารจัดการทุนวิจัยระบบใหม่  


1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก
  1.1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ)
  1.2 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)
  1.3 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (การวิจัยทางคลินิก)
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
  2.1 บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้างบุคคลภายนอก (วิจัย) HR1-2
  2.2 แบบฟอร์มประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย)
  2.3 แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย
  2.4 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบไม่มีประกันสังคม
  2.5 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบมีประกันสังคม
  2.6 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายใน
  2.7 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก
  2.8 ใบสำคัญรับเงิน
  2.9 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน - ข้ามส่วนงาน
  2.10 บันทึกขออนุมัติลาออก (ลูกจ้างโครงการ)
3  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้สอย (เงินสดย่อย / ระบบ AP / เงินเชื่อ)  
  3.1 การเบิกจ่ายผ่าน เงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
    3.1.1 แบบขออนุมัติเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
    3.1.2 ใบนำส่งเอกสารเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย
    3.1.3 ใบสำคัญรับเงิน
    3.1.4 ใบสำคัญรับเงิน (หลายคน)
    3.1.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3.2 การเบิกจ่ายผ่านระบบ AP
    3.2.1 ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (กรณี จ่ายคืนโครงการ)
    3.2.2 ใบขออนุมัติเบิกเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (กรณี จ่ายให้บริษัท)
  3.3 การเบิกจ่ายผ่าน เงินเชื่อวิจัย
      การขอรหัสเงินเชื่อ
      3.3.1 แบบแจ้งขอใช้บริการเงินเชื่อ
      3.3.2 แบบขอส่งข้อตกลงและเอกสารประกอบเพื่อ mapping ข้อมูล
      3.3.3 แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสโครงการ(สารสนเทศ)
      3.3.4 ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
      3.3.5 แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวิจัย
      การหักชำระเงินเชื่อ
      3.3.6 แบบฟอร์มหักจ่ายเงินเชื่อจากบัญชีโครงการ
      เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
      3.3.7 แบบฟอร์มขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย (กรณีผู้ป่วยใน)
      3.3.8 หนังสือ ขอขยายระยะเวลาการใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ
      3.3.9 หนังสือ ขอเพิ่มรายการตรวจปฏิบัติการ (เงินเชื่อ)
      3.3.10 หนังสือ ขอส่งสำเนา หนังสือรับรองโครงการวิจัย (EC) ที่ต่ออายุแล้ว
      3.3.11 หนังสือ ขอยุติการขอใช้บริการโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ และขอปิดรหัสเงินเชื่อ
  3.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้สอย (เงินสดย่อย / ระบบ AP / เงินเชื่อ)
    3.4.1 การเบิกจ่ายเงินสดย่อยวิจัย
    3.4.2 การเบิกจ่ายผ่านระบบ AP
    3.4.3 การเบิกจ่ายผ่านเงินเชื่อ
4 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุทุนอุดหนุนวิจัย 
  4.1 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ สารเคมี และวัสดุสำนักงาน
    4.1.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
    4.1.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
    4.1.3 เอกสารเพิ่มเติม
      4.1.3.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
      4.1.3.2 ใบสำคัญรับเงิน
      4.1.3.3 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
      4.1.3.4 เช็คลิสตรวจเอกสาร (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
      4.1.3.5 เช็คลิสตรวจเอกสาร (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
  4.2 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลกรรมการ จัดซื้อครุภัณฑ์
  4.3 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
    4.3.1 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีฝ่ายวิจัยจ่ายเงินให้)
    4.3.2 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
    4.3.3 หนังสือบันทึกข้อความขอเบิกเงินจากบัญชี อุดหนุนวิจัย (กรณีสำรองเงินจ่ายเอง)
  4.4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าพัสดุและแนวทางในการปฏิบัติ
    4.4.1 ขั้นตอนการจัดซื้อและเอกสารหลักฐานแนบประกอบการจัดซื้อ
    4.4.2 Powerpoint แนวทางการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายพัสดุ
5 บันทึกขออนุมัติในหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ่ายด้วยบัตรเครดิตของคณะฯ
6 แบบฟอร์มคืนเงิน
7 ขั้นตอนการจัดซื้อยา
8 แบบฟอร์มทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของโครงการวิจัย
10 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
11 แบบฟอร์มขอ เปิด บัญชีธนาคารสำหรับทุนอุดหนุนวิจัย
12 แบบฟอร์มขอ ปิด บัญชีธนาคารสำหรับทุนอุดหนุนวิจัย
1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาการวิจัย
1 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนพัฒนาการวิจัย
  1.1 แบบสมัครขอรับทุนประเภทที่ 1-9 (Project proposal)
  1.2 แบบบันทึกขอรับทุน
  1.3 เอกสารชี้แจงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
  1.4 สัญญารับทุนประเภทที่ 1-8
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกเงินทุน
  2.1 แบบขอเปิดบัญชี (แบบ วจ.3 )
  2.2 แบบขอปิดบัญชี
  2.3 แบบขออนุมัติไม่เปิดบัญชี
  2.4 บันทึกขอเบิกเงิน
  2.5 แบบ วจ.2
  2.6 แบบ วจ.6
  2.7 ใบสำคัญรับเงิน - สำหรับเบิกเงินทุนวิจัย
  2.8 ใบสำคัญรับเงิน - สำหรับเบิกศิริราชมูลนิธิ
  2.9 Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย
  2.10 Check list เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนพัฒนาการวิจัย - จากศิริราชมูลนิธิ
3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรายงานผล และปิดโครงการ
  3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย Research progress report form
  3.2 แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 1-5, 8-9)
  3.3 แบบฟอร์มปิดโครงการวิจัย (สำหรับทุนประเภทที่ 6-7)
  3.4 แบบ วจ. 5 (แบบรายงานการเงิน)
  3.5 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ
  3.6 แบบฟอร์มคืนเงิน (Reimbursement form)
4 แบบฟอร์ม ขอต่ออายุโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
แบบฟอร์มสมัครทุนบุคลากรวิจัย
  เกณฑ์ระดับที่ 1 1.1 แบบสมัครขอทุนอาจารย์นักวิจัย
    1.2 แบบสมัครขอทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
    1.3 แบบสมัครขอทุนแพทย์ช่วยวิจัย
    1.4 แบบสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัย
  เกณฑ์ระดับที่ 2 2 แบบสมัครขอทุนเกณฑ์ระดับ 2
  เกณฑ์ระดับที่ 3 3 แบบสมัครขอทุนเกณฑ์ระดับ 3
  กลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย 4 แบบสมัครขอทุนกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย
  ทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา 5 แบบสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา
  ทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย 6.1 แบบสมัครขอทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย_ผู้เสนอขอเป็นอาจารย์
  6.2
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน
  เกณฑ์ระดับที่ 1 1.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานอาจารย์นักวิจัย
    1.2 แบบรายงานผลปฏิบัติงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก
    1.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานแพทย์ผู้ช่วยวิจัย
    1.4 แบบรายงานผลปฏิบัติงานผู้ช่วยวิจัย
  เกณฑ์ระดับที่ 2 2 แบบรายงานผลปฏิบัติงานเกณฑ์ระดับ 2
  เกณฑ์ระดับที่ 3 3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานเกณฑ์ระดับ 3
  กลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัย 4.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1
    4.2 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 นักวิจัยหลังปริญญาเอก
    4.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 ทุนแพทย์ผู้ช่วยวิจัย
    4.4 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 1 ทุนผู้ช่วยวิจัย
    4.5 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 2
    4.6 แบบรายงานผลปฏิบัติงานกลุ่มอาจารย์ร่วมทำวิจัยเกณฑ์ระดับ 3
  ทุนผู้ช่วยวิจัยของภาควิชา 5 แบบรายงานผลปฏิบัติงานทุนผู้ช่วยวิจัยภาควิชา
  ทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัย 6.1 แบบรายงานผลปฏิบัติงานทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัยเกณฑ์ระดับ 2
  6.2 แบบรายงานผลปฏิบัติงานทุนโครงการยุทธศาสตร์วิจัยเกณฑ์ระดับ 3
แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการจ้างบุคลากร
checklist คุณสมบัติของอาจารย์สมทบ (Adjunct staff)
หลักเกณฑ์การพิจารณาการลาศึกษาต่อของบุคลากรทุนพัฒนาสนับสนุนบุคลากรวิจัย
3. แบบฟอร์มการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- แบบฟอร์ม ขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- แบบฟอร์ม ขอต่ออายุ ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
4. แบบฟอร์มการจัดการเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก
1 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
  1.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (จัดสรรเงิน)
  1.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย (ไม่จัดสรรเงิน)
  1.3 แบบนำส่งเงินอุดหนุนการวิจัย (วจ.1)
  1.4 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  1.5 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย
  1.6 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
2 แบบฟอร์มทั่วไป
  2.1 แบบฟอร์มขอ เปิด บัญชีธนาคาร
  2.2 แบบฟอร์มขอ ปิด บัญชีธนาคาร
  2.3 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน) (วจ.4)
  2.4 แบบสรุปรายงานทางการเงิน (วจ.5)
  2.5 External Research Funding Agreement from government or Non-profit organization Checklist for Institutional review and signing
  2.6 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญารับทุนภายนอกคณะ จากภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  2.7 แบบฟอร์ม Check list การรับรองจริยธรรมการวิจัย
3 แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  3.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน)
  3.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)
  3.3 แบบจัดสรรเงินทุนวิจัย (วจ.2)
  3.4 ใบสำคัญรับเงิน แนบ เรื่องขอเบิกเงินกองทุนอุดหนุนการวิจัย
  3.5 แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5. แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) /สัญญาการเก็บความลับ (NDA) / ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (Data Sharing Agreement) / Research Collaboration Agreement
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (ฉบับภาษาไทย)
- แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Memorandum of Understanding for Research Collaboration : ฉบับภาษาอังกฤษ)
- สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (ฉบับภาษาไทย)
- สัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (NON-DISCLOSURE AGREEMENT : ฉบับภาษาอังกฤษ)
- ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (Data Sharing Agreement : ฉบับภาษาอังกฤษ)
- Research Collaboration Agreement
6. รายละเอียดการขออนุมัติเก็บข้อมูล สำหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ
- Flow Algrithm การอนุมัติการจัดเก็บข้อมูล Clinical samples ต่างๆ ของคณะฯ
- Download document Human Research protection
- การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
7. แบบฟอร์มงาน เครือข่ายวิจัยและกลุ่มวิจัย  
- แบบขอความร่วมมือประสานงานเครือข่ายวิจัย
- แบบเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย
- Checklist ประกอบการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิจัย กลุ่มวิจัย หรือเครือข่ายวิจัย
8. แบบฟอร์มเกี่ยวกับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  
- แบบฟอร์มการเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2564
9. แบบฟอร์มหน่วยเครื่องมือวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง
1 เครื่องมือวิจัย
  1.1 แบบบันทึกการขอใช้เครื่องมือเกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
  1.2 แบบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือ
  1.3 แบบบันทึกการขอใช้เครื่องมือวิจัยนอกเวลา
2 ห้องปฏิบัติการกลาง
  แบบฟอร์มหัวข้อ 2.1 - 2.2
ติดต่อรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่  02-4192792
  2.1 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สะอาด หน่วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
  2.2 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL-2) หน่วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
  2.3 แบบบันทึกการขอใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 พลัส (BSL-2+) ชั้น 7 อาคาร SiMR
  2.4 ขั้นตอนการขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) อาคารจุลชีววิทยา
  2.5 แบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับ ห้องปฏิบัติการกลาง
  2.6 ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการเซลล์เพื่อการบำบัด
  2.7 Requisition Form (F-WI-SI-CU-001-01)
  2.8 Project Proposal (F-WI-SI-CU-001-02)
  2.9 Application for Entrance (F-WI-SI-CU-001-03)
  2.10 Training Checklist (F-WI-SI-CU-003-01)
3 การตรวจหาการปนเปื้อน ของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ
  3.1 แบบฟอร์มการขอรับบริการ การตรวจหาการปนเปื้อน ของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ
  3.2 ขั้นตอนการขอรับบริการ การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ
  3.3 ประกาศเรื่องอัตราค่าบริการ การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อมัยโคพลาสมาในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัย
4 การขอรับบริการพ่นฆ่าเชื้อห้องปฏิบัติการวิจัย
  4.1 แบบฟอร์มการขอรับบริการพ่นฆ่าเชื้อ
  4.2 แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องการพ่นฆ่าเชื้อห้องปฏิบัติการ
10. แบบฟอร์ม CTA (Clinical Trial Agreement)
- Check list_THAI_ ประกอบการพิจารณาและลงนามของสัญญาเชิงพาณิชย์ (ภาษาไทย)
- Check list _ENG_Commercial research agreement for institutional (ภาษาอังกฤษ)
- Cover letter for draft CTA
- Cover letter for draft CTA Amendment
- Cover letter for signatory CTA
- Cover letter for signatory CTA Amendment
- Cover letter for close-out CTA
- ตัวอย่างหนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)
11. แบบฟอร์ม MTA (Material Transfer Agreement)
1 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง Draft MTA
2 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง MTA
3 ข้อตกลงการส่งออกตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัยภายนอกคณะฯ (Material Transfer Agreement) MTA
  กรณีศิริราชเป็นผู้จัดหาตัวอย่าง
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  กรณีศิริราชเป็นผู้รับตัวอย่าง
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
4 ข้อตกลงการส่งออกตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ( Internal Material Transfer Agreement )
5 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
12. แบบฟอร์มของหน่วยบริหารจัดการอาคาร SiMR
1 แบบฟอร์มขอใช้ Access control
2 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
3 แบบฟอร์มอนุญาตใช้ห้องประชุมฝ่ายวิจัย
4 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักฝ่ายวิจัย
5 แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกกุญแจ
6 แบบฟอร์มอนุญาตเข้าปรับปรุงก่อสร้าง
7 แบบฟอร์มอนุญาตจอดรถฝ่ายวิจัย
8 แบบฟอร์มอนุญาตเปิด-ปิดแอร์นอกเวลา
9 แบบฟอร์มการนำสิ่งของเข้า-ออกอาคาร SiMR
10 Guest’s suggestion form SiMR Accommodation 11th Fl.
11 แบบรายงานโครงการวิจัยรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
13. แบบฟอร์มหน่วยสัตว์ทดลองศิริราช
หนังสือขออนุมัติและแบบฟอร์ขอดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์
1 หนังสือขออนุมัติดำเนินการวิจัยในสัตว์
2 แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 แบบฟอร์มหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ( สำหรับบุคลากร)
4 แบบฟอร์มหนังสือขอสนับสนุนค่าธรรมเนียม (สำหรับนักศึกษา)
5 หนังสือขอแก้ไขโครงร่างวิจัย
6 แบบฟอร์มขอแก้ไขโครงการ
7 หนังสือขออนุมัติต่ออายุเอกสารรับรอง
8 แบบฟอร์มขอต่ออายุการดำเนินโครงการวิจัย (Annual Report and Application for Continuation of Approved Protocol)
9 หนังสือขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว
10 แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว (Amendment Protocol Form)
11 หนังสือขอแจ้งปิดโครงการวิจัยในสัตว์
12 แบบฟอร์มขอปิดการดำเนินโครงการวิจัย (Closure report Form)
แบบฟอร์มขอเข้าใช้บริการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราชต่างๆ
1 แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าใช้บริการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช   และ  ข้อตกลงการเข้าใช้ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
2 แบบฟอร์มการสั่งสัตว์ทดลองศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
3 แบบฟอร์มแผนการใช้สัตว์ทดลองศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
4 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช   และ  ข้อตกลงการเข้าใช้ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
5 แบบฟอร์มแจ้งนำสัตว์ออก สัตว์ตาย ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
6 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกีรติ 02-4195456-7

 
14. แบบฟอร์มของระบบเวชระเบียนวิจัย (SiResearch) 
-

แบบฟอร์มหมายเลข 1 (สำหรับบุคคลภายในคณะฯ)

-

แบบฟอร์มหมายเลข 2 (สำหรับบุคคลภายนอกคณะฯ)

-

หนังสือแสดงเจตนารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement: NDA) 

15. แบบฟอร์มทั่วไปอื่นๆ ของงานวิจัย
- แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Video wall  **ส่งผ่าน E-doc เท่านั้น **
17. แบบฟอร์มเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิทธิบัตร 
แบบฟอร์มการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
- CR01
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- PT01
- PT02
- PT03
แบบฟอร์มการขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า
- TM01
19. แบบฟอร์มการจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
- แบบ รช.1 (รายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ประสงค์จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)
- แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
- แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
20. แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกเงินจัดโครงการอบรมต่างๆ
- แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการและขอซื้อหรือขอจ้าง โครงการพิเศษเฉพาะกิจ โครงการประชุม อบรม สัมมนา (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท)
- แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการและขอซื้อหรือขอจ้าง โครงการพิเศษเฉพาะกิจ โครงการประชุม อบรม สัมมนา (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
- ใบตรวจรับพัสดุ
- เอกสารประกอบการอบรมโครงการ Self Audit พรบ พัสดุ
21. แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินของศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)
1 แบบฟอร์มการจัดซื้อพัสดุ (สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนักงาน)
  1.1 แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (การวิจัยทางคลินิก)
2 แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
  2.1 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายใน
  2.2 แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก
  2.3 ใบสำคัญรับเงิน
3 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้สอย /ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  3.1 เงินสดย่อยเพื่อการวิจัยทางคลินิก ศูนย์วิจัยคลินิก
    3.1.1 แบบฟอร์มขอเบิกเงินสดย่อยเพื่อการวิจัยทางคลินิก
    3.1.2 ใบนำส่งเอกสารเงินสดย่อยเพื่อการวิจัยทางคลินิก
    3.1.3 ใบสำคัญรับเงิน
    3.1.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  3.2 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยผ่านคลัง
    3.2.1 ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย [กรณี จ่ายคืนโครงการ]
    3.2.2 ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย [กรณี จ่ายให้บริษัท]
4 แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
  4.1 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ สารเคมี และวัสดุสำนักงาน
    4.1.1 รายงานการจัดซื้อ  [กรณี ศูนย์วิจัยคลินิกจ่ายเงินให้]
    4.1.2 รายงานการจัดซื้อ  [กรณี ผู้วิจัยสำรองจ่ายเอง]
    4.1.3 เอกสารอื่นๆ
      4.1.3.1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
      4.1.3.2 ใบสำคัญรับเงิน
      4.1.3.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร [กรณีไม่ประสงค์จะใช้บัญชีเงินเดือน]
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th