ติดต่อ Call Center ฝ่ายวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 
 

» การเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศ เครือข่ายวิจัย หรือกลุ่มวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» การจัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาปี 60-64 (ระดับภาควิชา)
» การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
» JOURNALS WHITE LIST 
» วิธีการหา Journal quartile  
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» วิธีดูค่า Impact Factor,Journal Quartile,H-index,SHIP
» วิธีการหาบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพื่อบันทึกในระบบ CHEQA 2557
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
ประกาศ วิธีการหา Journal quartile 
ข่าวสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
เอกสารประกอบการประชุม "แหล่งทุนวิจัยภายนอก" (วันที่ 18/07/2561) 
เอกสารประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารทุนวิจัยระบบใหม่" ครั้งที่ 2 (วันที่ 03/05/2561)
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 62 – 30 มิ.ย. 62)
เอกสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
 
      งาน 5th Siraj Diabetes Collaborative and Research meeting : Siriraj Diabetes Family Day.  
      เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล ได้เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ , งานสร้างเสริมสุขภาพ และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

      งานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018  
      เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 งานนวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จากฝ่ายวิจัยได้จัดงานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018 หัวข้อ “Building innovative medicine ecosystem: Collaborative scheme” ขึ้น ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินทร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งการประชุมครั้งนี้...

      การประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
      เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล และคณาจารย์ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (ที่ปรึกษาด้านหลักประกันสังคม) และ คุณยศ วัชระคุปต์ (นักวิจัยอาวุโส) เรื่อง...

      การลงนามโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 3
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล และ ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา (Center of Research Excellence in Theranostic Nanomedicine) ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีลงนาม ...

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    ค้นพบและผลักดันแนวทางการรักษาใหม่สำหรับมะเร็งท่อน้ำดี
    รศ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบ ...

    รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
    ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการวิจัย ของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    รางวัล the 2018 L’Oréal Thailand ‘For Women in Science’
    ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ จากศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านสเต็มเซลล์ของศิริราช (SIRIRAJ CENTER OF EXCELLENCE FOR STEM CELL RESEARCH ) สังกัดฝ่ายวิจัย ...

    รางวัลชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจำปี 2560
    ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และ ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัล ...

 รางวัลฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Asset Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
     
Clinical Registry Statistics Research SiMPC      
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th