-:- กิจกรรม Flagship Research Project Meeting -:- งานพัฒนาการวิจัย : 02-4192814 , 02-4192641 
ติดต่อ Call Center ฝ่ายวิจัย ได้ที่ 02-4192680
 
 

» นิยามตัวชี้วัดระดับภาควิชา พันธกิจวิจัย 
» อัตราค่าบริการเครื่องมือวิจัย (เริ่มใช้งาน 5 เมษายน 2564) 
» คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
» JOURNALS WHITE LIST 
» การเข้าใช้งานฐานข้อมูล JCR 
» วิธีการหา Journal quartile  
» Journal Impact Factor (Thomson Reuters)
» Thai-Journal Citation Index (TCI)
» SCImago Journal & Country Rank
» InCites Journal Citation Reports
» MedResNet-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
» ระดับคุณภาพวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ
» วิธีสืบค้นข้อมูล Impact Factor และ Median Impact Factor ของวารสาร
» ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลวารสารอิเล็คทรอนิคที่พึงระวังได้ที่ " http://scholarlyoa.com"
 
 
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63)  
เอกสารฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
 
      การจัดงานประชุมเสวนา “From Evidence to System Design ครั้งที่ 1  
      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 การจัดงานประชุมเสวนา “From Evidence to System Design ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ Non-pharmacological Approaches in the Prevention of Delirium for High Risk Patients” ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

      กิจกรรม Flagship Research Project Boot Camp 2020
      เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Flagship Research Project Boot Camp ณ โรงแรม The Tide Resort บางแสน จังหวัดชลบุรี...     ฝ่ายวิจัยพบภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
     เพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจต่างๆของฝ่ายวิจัย ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานไปพบลูกค้า ซึ่งลูกค้าของฝ่ายวิจัยในที่นี้ก็คือภาควิชาต่างๆ ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน


      งาน 5th Siraj Diabetes Collaborative and Research meeting : Siriraj Diabetes Family Day.  
      เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล ได้เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ , งานสร้างเสริมสุขภาพ และฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 ประชุมงานวิจัยทั้งหมด >>
    รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563  
      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับรางวัลห้อง ปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

    รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2563
      เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เป็นประธานในการ ...

      การนำเสนอผลงาน เรื่อง "การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่ำในการรักษาแผลในบริเวณเท้าอันเกิดจากโรคเบาหวาน"
      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิจัยด้านการรักษาโรคหลอดเลือดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด (Siriraj Stem Cell and Advanced Vascular and Endovascular Research) นำโดย...

    ค้นพบและผลักดันแนวทางการรักษาใหม่สำหรับมะเร็งท่อน้ำดี
    รศ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบ ...

    รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
    ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการวิจัย ของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 รางวัลฝ่ายวิจัยทั้งหมด >>
 
Menuscript Statistics Research Asset Research of the months Research Honors Consults
SINEXT Complaint SIRB Si Register Research SiCRC SiCRF Booking Online
    - TCTR
    - Clinical Trials.gov
    - Training
     
Clinical Registry Statistics Research SiMPC      
 
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-1 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th