กล่องความคิดเห็น/ติชม/เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

       คำแนะนำช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

  • ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
  • สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  • กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้