ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 349 รายการ

วันที่ประกาศ : 22  มกราคม  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ : 30  ธันวาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 56 รายการ

วันที่ประกาศ : 18  ธันวาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 664 รายการ

วันที่ประกาศ : 22  ธันวาคม  2563

ขายทอดตลาดเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 15  ธันวาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ : 26  สิงหาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 367 รายการ

วันที่ประกาศ : 20  สิงหาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ

วันที่ประกาศ : 17  กรกฎาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 311 รายการ

วันที่ประกาศ : 2  กรกฎาคม  2563

ขายทอดตลาดเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 11  มิถุนายน  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 323 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  พฤษภาคม  2563

ขายทอดตลาดเครื่องถ่ายภาพรังสีโพซิตรอน (PET-CT) จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 12  พฤษภาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 204 รายการ

วันที่ประกาศ : 14  เมษายน  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 360 รายการ

วันที่ประกาศ : 6  มีนาคม  2563