ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสาร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

ประกวดราคาจ้างเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป Siriraj Sports complex จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 7  สิงหาคม  2566

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (4 กลุ่ม)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 17  สิงหาคม  2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วปานกลาง จำนวน 160 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 24  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  สิงหาคม  2566

จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)แบบรวมอะไหล่ไม่รวม Battery จำนวน 56 เครื่อง ของงบประมาณปี 2567

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 3,4,5 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 13 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 31  กรกฎาคม  2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 27  กรกฎาคม  2566

จ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพยาบาลจากหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์-รพ.ศิริราช จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 31  กรกฎาคม  2566

จ้างบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพยาบาลจากหอพักยูนิลอฟท์ ศาลายา-รพ.ศิริราช จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 31  กรกฎาคม  2566

ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทต่างๆ ของฝ่ายโภชนาการ จำนวน ๓ หมวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

ซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง26

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  กรกฎาคม  2566

จ้างบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็นและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 208 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  กรกฎาคม  2566