ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อหม้อแปลงน้ำมัน พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  พฤศจิกายน  2566

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างโยธา จำนวน 100 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  พฤศจิกายน  2566

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างเครื่องกล,วัสดุอุปกรณ์ช่างประปา,วัสดุอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า จำนวน 235 รายการ (3 หมวด)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  พฤศจิกายน  2566

ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ (Jumbo Roll) จำนวน 30,000 ม้วน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  ตุลาคม  2566

ซื้อตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นระบบ RO จำนวน 57 ตู้ (ครั้งที่2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 20  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 30  ตุลาคม  2566

จ้างตัดเสื้อฟอร์มสำหรับแพทย์ประจำบ้านและเสื้อแพทย์เฟลโล่ว์ จำนวน 2 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  ตุลาคม  2566

ซื้อวัสดุในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ จำนวน 219 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 6  ตุลาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 7  พฤศจิกายน  2566

จ้างก่อสร้างโครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  พฤศจิกายน  2566

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  ตุลาคม  2566

ซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ (Jumbo Roll) จำนวน 30,000 ม้วน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 25  กันยายน  2566

ซื้อตู้เย็นและไมโครเวฟ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กันยายน  2566

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 20,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 6  กันยายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 11  กันยายน  2566

จ้างสอบเทียบพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 17 รายการ (4,986 เครื่อง)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 31  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  กันยายน  2566

ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 30  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 6  กันยายน  2566