ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า จำนวน 116 รายการ (หมวดที่ 3) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  กุมภาพันธ์  2567

ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มกราคม  2567

ซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดีพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มกราคม  2567

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 19  มกราคม  2567

ซื้อรถเข็นของสแตนเลส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 11  มกราคม  2567

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 20,000 รีม

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  ธันวาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  มกราคม  2567

ประกวดราคาซื้อผงหมึกพิมพ์ จำนวน 5,000 กล่อง พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  ธันวาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 10  มกราคม  2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 354 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  ธันวาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  ธันวาคม  2566

ซื้อหอผึ่งเย็น พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  ธันวาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 25  ธันวาคม  2566

จ้างตัดเสื้อฟอร์มสำหรับแพทย์ประจำบ้านและเสื้อแพทย์เฟลโล่ว์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  ธันวาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  ธันวาคม  2566

ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 6  ธันวาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 25  ธันวาคม  2566