ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 15  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 2  สิงหาคม  2567

จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)แบบรวมอะไหล่ไม่รวม Battery จำนวน 57 เครื่อง ของงบประมาณปี 2568

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 31  กรกฎาคม  2567

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน Variable Speed / Inverter ( แบบไม่รวมค่าอะไหล่) จำนวน 391 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 11  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 19  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อชุดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยรับใหม่ จำนวน 24,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Intermediated ward) ตึกจุฑาธุช ชั้น 11 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 5  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 24  กรกฎาคม  2567

จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสาร จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 5  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการอณูเวชศาสตร์ ตึก SiMR ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 23  กรกฎาคม  2567

ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๕ ตะวันออก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 3  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดสัตว์ไม่พึงประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  กรกฎาคม  2567