ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างบริการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  มีนาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 23  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มีนาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 23  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มีนาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 16  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 7  มีนาคม  2567

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SSD และ RAM จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 15  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กุมภาพันธ์  2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  กุมภาพันธ์  2567

ประกวดราคาจ้างทำเหรียญที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16 จำนวน 11,300 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 6  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 13  กุมภาพันธ์  2567

ซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงขนาด เอ3 จำนวน 12 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 5  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  กุมภาพันธ์  2567

ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า จำนวน 116 รายการ (หมวดที่ 3) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  กุมภาพันธ์  2567

ซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มกราคม  2567

ซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดีพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  มกราคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มกราคม  2567