สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนกุมภาพันธ์  2562

เดือนมกราคม  2562

เดือนธันวาคม  2561

เดือนพฤศจิกายน  2561

เดือนตุลาคม  2561

เดือนกันยายน  2561

เดือนสิงหาคม  2561

เดือนกรกฎาคม  2561

เดือนมิถุนายน  2561

เดือนพฤษภาคม  2561

เดือนเมษายน  2561

เดือนมีนาคม  2561

เดือนกุมภาพันธ์  2561

เดือนมกราคม  2561