สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนพฤษภาคม  2563

เดือนเมษายน  2563

เดือนมีนาคม  2563

เดือนกุมภาพันธ์  2563

เดือนมกราคม  2563

เดือนธันวาคม  2562

เดือนพฤศจิกายน  2562

เดือนตุลาคม  2562

เดือนกันยายน  2562

เดือนสิงหาคม  2562

เดือนกรกฎาคม  2562

เดือนมิถุนายน  2562

เดือนพฤษภาคม  2562

เดือนเมษายน  2562

เดือนมีนาคม  2562