ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 930,900.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อยา จำนวน 4 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,613,560.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,062,001.75 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 5,999,998.25 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 12,000,820.40 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูลสัญญาณวิดีทัศน์ในห้องผ่าตัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 600,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,059,300.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,568,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 711,550.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

จ้างบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็นและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 208 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,284,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ตะวันออก จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,406,984.37 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : สิงหาคม  2567

จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Module ของเครื่องตรวจอัตโนมัติ สำหรับตรวจยีนส์เม็ดเลือดขาวและภูมิคุ้มกันต่อเม็ดเลือดขาว จำนวน 1 งา

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 535,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อสารเคมี และชุดตรวจที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (เข้าคลัง) จำนวน 41 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 49,849,475.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

จ้างบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเตรียมไมโครอาเรย์ จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 713,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,165,230.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กรกฎาคม  2567