ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องใส่แร่พลังงานสูงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการวางแผนการรักษาแบบสามมิติชนิดพิเศษ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 126,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มกราคม  2565

ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 5 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,123,500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2564

ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 923,410.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พฤศจิกายน  2564

ซื้อรถเข็นขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 694,500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม  2564

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,092,500.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธันวาคม  2564

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์จำนวน 4 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  พฤศจิกายน  2564  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 16  ธันวาคม  2564

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 24  พฤศจิกายน  2564  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  ธันวาคม  2564

ซื้อตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหยแบบไร้ท่อ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 23  พฤศจิกายน  2564  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 30  พฤศจิกายน  2564

จ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 1 และชั้น 2 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 16  พฤศจิกายน  2564  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 21  ธันวาคม  2564

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อสารเคมี จำนวน 14 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 305 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  กันยายน  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 332 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  สิงหาคม  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 315 รายการ

วันที่ประกาศ : 25  มิถุนายน  2564

ขายทอดตลาดพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  มิถุนายน  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 283 รายการ

วันที่ประกาศ : 31  พฤษภาคม  2564

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

วัสดุและอุปกรณ์ช่วยการเต้นของหัวใจ (รายการที่ 39-41) จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 17  กันยายน  2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2565

2564

2563

2562

2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนสิงหาคม  2564

เดือนกรกฎาคม  2564

เดือนมิถุนายน  2564

เดือนพฤษภาคม  2564

เดือนเมษายน  2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปี 2564  ไตรมาสที่ 4  ฉบับที่ 18

ปี 2564  ไตรมาสที่ 4  ฉบับที่ 17

ปี 2564  ไตรมาสที่ 4  ฉบับที่ 16

ปี 2564  ไตรมาสที่ 4  ฉบับที่ 15

ปี 2564  ไตรมาสที่ 4  ฉบับที่ 14