ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 41,158,200.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม  2567

ซื้อหอผึ่งเย็น พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 8,500,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

จ้างตรวจสอบพร้อมทวนสอบเครื่อง Central Monitor เครื่อง Bedside Monitor และเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย แบบไม่รวมอะไหล่ซ่อม จำนวน 279 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 796,875.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 12 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 839,510.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 8,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ซื้อระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 23  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มีนาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 23  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มีนาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 16  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 7  มีนาคม  2567

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SSD และ RAM จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 15  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กุมภาพันธ์  2567

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

จ้างซ่อมเตียง Electric Hospital Bed จำนวน 7 เตียง

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 416 รายการ

วันที่ประกาศ : 31  มกราคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 464 รายการ

วันที่ประกาศ : 18  มกราคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 599 รายการ

วันที่ประกาศ : 12  มกราคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 564 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  กันยายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 552 รายการ

วันที่ประกาศ : 15  สิงหาคม  2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2567

2566

2565

2564

2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนมกราคม  2567

เดือนธันวาคม  2566

เดือนพฤศจิกายน  2566

เดือนตุลาคม  2566

เดือนกันยายน  2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปี 2567  ไตรมาสที่ 1  ฉบับที่ 11

ปี 2567  ไตรมาสที่ 1  ฉบับที่ 10

ปี 2567  ไตรมาสที่ 1  ฉบับที่ 9

ปี 2567  ไตรมาสที่ 1  ฉบับที่ 8

ปี 2567  ไตรมาสที่ 1  ฉบับที่ 7