คำแนะนำในการในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

คำแนะนำในการในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 

โดย รศ.นพ. รุจิภาส สิริจตุภัทร

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช