ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 9  เมษายน  2567
ราคากลาง : 500,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง