ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 3  เมษายน  2567
ราคากลาง : 12,749,959.50 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง