ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 3  เมษายน  2567
ราคากลาง : 9,479,990.28 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง