ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 3  เมษายน  2567
ราคากลาง : 7,937,013.90 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง