ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 70 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 3  เมษายน  2567
ราคากลาง : 10,906,810.67 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง