ประกาศราคากลาง

ซื้อตัวทดสอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ( Type 4 ) จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ แผ่น

วันที่กำหนดราคากลาง : 1  เมษายน  2567
ราคากลาง : 1,620,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง