ประกาศราคากลาง

ซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง

วันที่กำหนดราคากลาง : 2  เมษายน  2567
ราคากลาง : 2,500,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง