ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 2  เมษายน  2567
ราคากลาง : 11,833,932.50 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง