ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 2  เมษายน  2567
ราคากลาง : 698,843.45 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง