ประกาศราคากลาง

ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิดซีอาร์ม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วันที่กำหนดราคากลาง : 29  มีนาคม  2567
ราคากลาง : 2,300,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง