ประกาศราคากลาง

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

วันที่กำหนดราคากลาง : 28  มีนาคม  2567
ราคากลาง : 2,805,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง