1. การบริจาคเลือดในสถานที่ สามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ ตึก 72 ปี ชั้น 3
     รับบริจาคเลือด     วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.30 น. ปิดรับลงทะเบียน 18.00 น.
                             วันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 16.00 น.
     โทรศัพท์ 02-419-8081 ต่อ 123, 128

2. การบริจาคเลือดนอกสถานที่
     ธนาคารเลือดมีบริการรับบริจาคเลือดนอกสถานที่ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดเป็นหมู่คณะ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น บริษัท โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า และวัด (ซึ่งจะต้องมีจำนวนผู้บริจาคตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป โดยมีการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า) ติดต่อประสานงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-8081 ต่อ 110 (ในวันและเวลาราชการ)

3. ประเภทของการบริจาคเลือด
     3.1 บริจาคเพื่อการกุศล (Voluntary Donation) หมายถึง การบริจาคเลือดทั่วไป โดยไม่เจาะจงให้กับผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด
     3.2 บริจาคทดแทนให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช (Replacement Donation) หมายถึง การบริจาคเลือดเพื่อทดแทนเลือดญาติ หรือผู้ป่วยที่ได้ใช้ในโรงพยาบาล หรือในการผ่าตัด เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดจากการใช้เลือดและหรือส่วนประกอบของเลือดเพื่อการรักษา
     3.3 บริจาคเจาะจงเฉพาะให้ผู้ป่วยที่เป็นญาติโดยตรง (Direct Donation) หมายถึง ผู้บริจาคที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดให้ผู้ป่วย หรือญาติของตนเองที่ต้องการให้ผู้ป่วยรับเลือดจากญาติหรือบุคคลที่รู้จักเท่านั้น โดยแพทย์เจ้าของไข้ส่งแบบขอปรึกษาการทำ Direct Donation มาที่ธนาคารเลือดในวันและเวลาราชการเท่านั้น และต้องมีหมู่เลือดตรงกับผู้ป่วย ผู้บริจาคเลือดต้องนำใบส่งปรึกษาจากแพทย์เจ้าของไข้มาที่ธนาคารเลือดด้วย ซึ่งเลือดที่บริจาคนี้ธนาคารเลือดจะไม่นำไปให้ผู้ป่วยรายอื่น จนกว่าผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยไม่มีความต้องการใช้เลือดแล้ว
     3.4 บริจาคเพื่อตนเอง (Autologous Blood Donation) หมายถึง ผู้ป่วยที่จะผ่าตัดโดยประสงค์จะใช้เลือดของตนเอง จะต้องมาบริจาคเลือดของตนเองเพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้ในการผ่าตัด ซึ่งหากไม่ได้ใช้เลือด เลือดที่เตรียมไว้นั้นจะต้องทิ้ง ไม่นำไปให้ผู้ป่วยรายอื่น แพทย์ที่ประสงค์ให้ผู้ป่วยบริจาคเลือดเพื่อตนเอง จะต้องกรอกข้อมูลในใบขอทำ Autologous donation และส่งผู้ป่วยมาติดต่อที่ห้องรับบริจาคเลือด ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดในข้อ 4 การส่งผู้ป่วยมาบริจาคเลือดเพื่อตนเอง
     3.5 บริจาคเฉพาะส่วนประกอบของเลือด เช่น เกล็ดเลือด (Platelet Apheresis) การบริจาคประเภทนี้ต้องบริจาคด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Blood cell separator) คือนำส่วนที่ต้องการออกจากผู้บริจาคเลือด ส่วนที่ไม่ต้องการนำกลับคืนให้ผู้บริจาคตามเดิม ซึ่งการบริจาคประเภทนี้ต้องมีการตรวจเลือดผู้บริจาคก่อน และต้องนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ห้องแยกเลือดด้วยเครื่องมือพิเศษ (Hemapheresis) โทรศัพท์ 02-419-8081 ต่อ 124 (ในวันและเวลาราชการ)
     3.6 กรณีที่ผู้ป่วยต้องการใช้สิทธิในการขอเลือด ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทางหอผู้ป่วยต้องขอหมายเลขสมาชิกผู้บริจาคเลือดของศูนย์ฯ และแจ้งให้ธนาคารเลือดทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการขอเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ นำมาให้ผู้ป่วยต่อไป
     3.7 กรณีที่ไม่มีเลือดหรือเป็นช่วงระยะขาดแคลนเลือด ห้ามผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ติดต่อขอรับบริจาคเลือดผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันความสับสน ขอให้ติดต่อผ่านธนาคารเลือดโดยให้เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย ประสานงานกับทางธนาคารเลือดโดยตรง

4. การส่งผู้ป่วยมาบริจาคเลือดเพื่อตนเอง (Autologous Blood Donation) สำหรับใช้ในการผ่าตัด
     4.1. ส่งผู้ป่วยมาพร้อมใบ Request for Autologous Donation ที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (รหัสแบบฟอร์ม TM-BD-F-008-05) มาที่ห้องรับบริจาคเลือด (ตึก 72 ปี ชั้น 3) เวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ เขียนชื่อแพทย์ ชื่อหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับให้ชัดเจน
     4.2 ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์ธนาคารเลือด หากสามารถทำ Autologous blood donation ได้ ธนาคารเลือดจะออกใบนัดให้ผู้ป่วยมาเจาะเก็บเลือด ซึ่งสามารถทำได้ทุก 7 วัน และจะต้องบริจาคเลือดถุงสุดท้ายก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
     4.3 ถ้าเลื่อนการผ่าตัด กรุณาโทรศัพท์ แจ้งที่หมายเลข 7098, 7099 แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย วันผ่าตัด
     4.4 ก่อนผ่าตัด 1 วัน ให้หอผู้ป่วย เจาะเลือดผู้ป่วย EDTA blood จำนวน 6 mL ส่งให้ธนาคารเลือดพร้อมใบขอเลือด (ดูตัวอย่าง หน้า 34) ซึ่งแจ้งจำนวน Autologous blood ที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคารเลือดตรวจสอบหมู่เลือด ABO ซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากการให้เลือดผิด
     4.5 ถ้าต้องการขอเลือดเพิ่ม เจาะเลือดผู้ป่วย EDTA blood จำนวน 6 mL ส่งธนาคารเลือด พร้อมใบขอเลือดที่ระบุว่าต้องการขอเลือดเพิ่มจาก Autologous blood ที่มีอยู่ แจ้งชนิดและจำนวนเลือดที่ต้องการขอเพิ่ม เมื่อต้องการใช้เลือดธนาคารเลือดจะจ่ายเลือด Autologous blood ให้ก่อนเสมอ
     4.6 ธนาคารเลือดจะเก็บเลือดไว้ให้จนเลือดหมดอายุ ถ้าไม่ได้ให้เลือดแก่ผู้ป่วย ธนาคารเลือดจะทิ้งเลือดทันที ไม่นำกลับไปให้ผู้ป่วยรายอื่น และคิดค่าบริการยูนิตละ 700 บาท
     4.7 หากเจาะเลือดไม่ได้หรือผู้ป่วยไม่เหมาะสมที่จะทำ Autologous bood ธนาคารเลือดจะบันทึกในแฟ้มประวัติผู้ป่วย ส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย และแจ้งให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบ ดังนั้นจึงขอให้ระบุชื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย
click here
click here
ตัวอย่างใบ  Request  for Autologous Donation (ด้านหน้า)
(รหัสแบบฟอร์ม TM-BD-F-008-05)
ตัวอย่างใบ  Request  for Autologous Donation (ด้านหลัง)
(รหัสแบบฟอร์ม TM-BD-F-008-05)
click here

ตัวอย่างใบนัดการบริจาคเลือดเพื่อตนเอง (รหัสแบบฟอร์ม TM-BD-F-009-03)

คลิกที่รูปเอกสารเพื่อดูเอกสารขนาดใหญ่
5. การทำ Blood letting
     หมายถึง การเจาะเลือดออกเพื่อการรักษา เช่น ในผู้ป่วย Polycythemia ที่มีความเข้มข้นของเลือดมาก จำเป็นต้องเจาะเลือดออกทิ้ง แพทย์ของหอผู้ป่วยจะต้องส่งแบบฟอร์มการขอปรึกษามายังแพทย์ธนาคารเลือด พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เหตุผลในการทำ Blood letting ปริมาณเลือดที่ต้องการเจาะออก และส่งผู้ป่วยมาที่ธนาคารเลือด ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ในวันราชการเท่านั้น หรือกรณีผู้ป่วยในหอผู้ป่วยไม่สามารถมาธนาคารเลือดได้ ให้โทรศัพท์ปรึกษาแพทย์ธนาคารเลือด (VPN No.090-9905394) และส่งใบปรึกษามาที่ธนาคารเลือด เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำที่หอผู้ป่วย ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ประจำหอผู้ป่วย
คู่มือการขอรับบริการภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  รหัส TM-QM-C-001-06   อนุมัติใช้เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558.