“ศิริราช” ผลักดันโครงการยุทธศาสตร์คณะฯ จัด Project Management Workshop ต่อเนื่องใน Phase 2 และ 3

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Workshop) อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 และ 3 ในวันที่ 25 - 26 มกราคม และวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้แก่กลุ่มผู้บริหารคณะฯ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยคณบดีฯ และบุคลากรที่จะเข้าร่วมเป็น Project Manager และ Project Team เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์คณะฯ ซึ่งการจัดทำ Workshop ทั้ง 2 ครั้งในข้างต้น เป็นการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดย คุณสรวุฒิ ไพโรจน์กุล ผู้เชี่ยวชาญการด้านการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการรับรองด้าน Project Management Professional (PMP)® Certification และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโซล โซลูชั่น จำกัด มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแผนการทำงานของโครงการแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ 
        การจัด Project Management Workshop ได้ดำเนินการใน Phase 1 Initiation, Phase 2 Planning, Phase 3 Execution ไปแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการนำเสนอ Execution Planning ในวันที่ 21 - 22 มีนาคมนี้ ต่อที่ปรึกษาโครงการแผนปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อไป ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวจะทำให้เห็นความสำคัญของกระบวนการในแต่ละ Phase ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการที่จะเชื่อมโยงถึงแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยมุ่งหวังผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการได้ใช้เวลาในการทบทวนและกำหนดแนวทางการบริหารโครงการ อาทิ การกำหนดขอบเขตและกลยุทธ์ การวิเคราะห์และจัดลำดับทางเลือกเพื่อตัดสินใจแก่ผู้บริหาร รวมถึงการจัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้มีแผนโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้