พิธีทำบุญเพิ่มเสริมศิริมงคลศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS

        วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานในพิธีทำบุญเพิ่มเสริมศิริมงคลศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์  และทีมผู้บริหาร SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS Lifestyle Complex ชั้น 5 และ 5M