ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) นำโดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)  ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)  ผศ.ดร.พญ. สุวิมล นิยมในธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)  ได้เข้าเยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยได้ร่วมประชุม หารือถึงความร่วมมือกันในปัจจุบันและความร่วมมือในการดำเนินงานในอนาคตทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยทางคลินิกทางด้านสมุนไพรไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องของการวิจัยทางคลินิก และความร่วมมือการให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนของยา และผลิตภัณฑ์ 
        ในการนี้ รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างอบอุ่น และพาเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นกันเอง