ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

        วันที่ 23 มกราคม  2567 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ฯ ให้การต้อนรับ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 สาขาการแพทย์ ศาสตราจารย์ นาโปเลโอเน เฟอร์รารา (Professor Napoleone Ferrara, M.D.) จาก สหรัฐอเมริกา / อิตาลี  สาขาการสาธารณสุข  ศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค (Professor Dr. Barry H. Rumack, M.D.) จาก สหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะหน่วยงานที่ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล ณ โรงพยาบาลศิริราช
        เวลา 09.30 น. ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 เดินทางมาถึงโรงพยาบาลศิริราช ได้ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากนั้นเวลา 09.45 น. ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2  ซึ่งภายในห้องได้รวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสิ่งของส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยาก เเละเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลยเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 
        จากนั้นเวลา 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G 
        สำหรับภาคบ่าย เวลา 13.30 น.  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ แสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัล  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G
        สาขาการแพทย์
        ศาสตราจารย์ นาโปเลโอเน เฟอร์รารา (Professor Napoleone Ferrara, M.D.)  ผู้ค้นพบ VEGF ซึ่งนำไปสู่การพัฒนายา “Bevacizumab” เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคตา
        สาขาการสาธารณสุข
        ศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค (Professor Dr. Barry H. Rumack, M.D.) ผู้ประดิษฐ์เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและวินิจฉัยผู้ป่วยภาวะพิษจากยาพาราเซตามอลเฉียบพลันและผู้พัฒนาบุกเบิกการใช้ Poisindex ข้อมูลดิจิทัลด้านพิษวิทยาคลินิก
        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ 1 รางวัลและด้านการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐ