ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2566

      ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  2566  เมื่อวันอังคารที่  28  พฤศจิกายน  2566  ณ มหิดลสิทธาคาร  ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ : ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลประเภท  Team Good Practice Award  ได้แก่ ผลงานการพัฒนาและขยายผลโปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-based Parent Management Training: Net PAMA)  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และผลงาน PICC Line by ALiST (Anesthesia Line Service Team) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รวมทั้งรางวัลประเภท Oral presentation ,Poster presentation และ Storytelling ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการคิดค้นนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและผู้รับบริการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างองค์ความรู้และบริการอันเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพระดับโลก “The Medical Institute of the Nation ” Driving Medical Discovery and Advanced Healthcare with World Changing Impact on Health System