พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 นำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ   อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ร่วมด้วย ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะกายภาพบำบัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ และถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี ยอดปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้น 995,981.27 บาท