การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Advisory Committee: RIAC) ประจำปี 2566

        ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคงกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Advisory Committee: RIAC) ในการประชุมคณะกรรมการ RIAC ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มาร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประชุม 

        การประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการ RIAC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมตามรายนามดังต่อไปนี้
        1. Prof. Gavin Screaton, Head of the Medical Sciences Division, University of Oxford. 
        2. Prof. David Jacoby, Dean of School of Medicine, Oregon Health & Science University (OHSU), Laurence Selling Chair of Medicine and Director, MD/PhD Training Program. 
        3. Prof. Nicholas J. White, Professor of Tropical Medicine, Mahidol University, Consultant Physician at the John Radcliffe Hospital, University of Oxford and Wellcome Trust Southeast Asian. 
        4. Prof. Dr. George Baillie, Professor of Molecular Pharmacology and Editor-in-Chief of Cellular Signalling Journal, Institute of Cardiovascular and Medical Science, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow.
        5. Prof. Dr. Joshua Burns, Dean of the Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney and Head of Sydney School of Health Sciences.  
        6. ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ศาสตราจารย์สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ChulaVRC).
        8. Prof. Dr. Ralf F.W. Bartenschiager, Professor and Head of the Department of Infectious Diseases, Molecular Virology, University of Heidelberg. (เข้าร่วมออนไลน์)
        การประชุมครั้งนี้มีศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคต่าง ๆ (SiCOREs) ทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำและเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช และศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเมตาโบโลมิกส์และชีววิทยาเชิงระบบ เข้าร่วมนำเสนอแผนงานและทิศทางการดำเนินโครงการวิจัย และร่วมอภิปรายผลงานวิจัยในเชิงลึกร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งทางคณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคำแนะนำที่ได้รับจากคณะกรรมการ RIAC ที่จะช่วยผลักดันระบบวิจัยของคณะฯ ในอนาคต รวมถึงการได้รับแนวทางจากที่ประชุม เพื่อมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะฯ ทั้งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและทิศทางการดำเนินงานวิจัย โดยภายหลังจากการประชุมได้มีงานเลี้ยงรับรองในช่วงเย็น ณ โถงห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้พูดคุยหารือในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น 
        ในโอกาสนี้ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (SiCORE-M) และศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคต่างๆ (SiCOREs) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการวิจัยของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้จัดงานประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ช่วยเติมเต็มให้งานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม ในครั้งนี้มีชีวิตชีวาและมีบรรยากาศของวิชาการ และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งที่จะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้รับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/en/research/sicore-m/