ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผลงาน“โปรแกรมอบรมการเลี้ยงดูเชิงบวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NetPAMA)” จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรม โดยมี รศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
        โอกาสนี้ รศ. พญ.สุดสบาย  จุลกทัพพะ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และรศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมรับรางวัล โดยมีนายไมตรี อินทุสุต กรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี