ศิริราชเปิด Campaign “ชาวศิริราชอยากบอก คณบดีอยากฟัง”

        วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด Campaign “ชาวศิริราชอยากบอก  คณบดีอยากฟัง” เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล โดยใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ ทุกช่องทาง ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด ร่วมด้วยช่วยกัน : คิด บอก ทำ จากนั้น นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการปฏิบัติการคณะ ฯ ร่วมพลิกป้ายบนกล่อง “ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทำ” เป็นคำว่า “ร่วมด้วยช่วยกัน คิด บอก ทำ” และคำว่า “ศิริราชคือเรา เราคือศิริราช” โดย รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการปฏิบัติการคณะ ฯ และบุคลากรศิริราช ร่วมพิธี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช