คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ศ. คลินิก นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นำทีมบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค /เฉพาะระบบ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่  23 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being” ในวันที่  17  มีนาคม  2566  เวลา  12.30-12.55 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งมีสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จำนวน  71 แห่ง สำหรับคณะฯ ได้รับประกาศนียบัตรจำนวน  5 กลุ่มโรค คือ ระบบการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ระดับศูนย์เบาหวาน  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน  ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานครบวงจร การดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะตับ การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม