ศิริราชจัดประชุมวิชาการครั้งสุดท้ายปลายปี “Science and Spirit for Healthy Longevity in Covid-19 Era”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 - 2021 ครั้งสุดท้าย ตอนที่ 14 เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย ภายใต้หัวข้อ  “Science and Spirit for Healthy Longevity in Covid-19 Era” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.สำหรับบุคลากรทางแพทย์ที่สนใจ สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ sirirajlive.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook: Sirirajconference 

        สำหรับเนื้อหาครั้งนี้เป็นบทสรุปขั้นที่สุดของความร่วมมือระหว่างองค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อผลักดันนโยบาย Decades of Healthy Aging 2021-2030 ขององค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  วิทยากร ประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขสันต์  กิตติศุภกร  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นพ.จักกริช  โง้วศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินรายการ โดย ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        นอกจากงานประชุมแล้ว ยังมีนิทรรศการซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2563 โดยมีการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการจัดประชุมวิชาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจะจัดแสดงต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 ซึ่งการแสดงนิทรรศการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้รับชมได้ในรูปแบบออนไลน์ “Online Virtual Exhibition” เสมือนจริงแบบ 3 มิติ และสัมผัสการจำลองบรรยากาศแบบ 360 องศา ซึ่งจะได้เห็นพระราช จริยวัตรอันงดงาม น้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อแผ่นดินและคนไทยทุกหมู่เหล่า  โดยเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก  ได้แก่ 1. ปฐมภาค 2. ในต่างแดน  3. พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน และ 4. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  สามารถชมผ่าน  www.si.mahidol.ac.th/Exhibit โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

        ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการ โทร. 0 2419 2673 - 4,  0 2419 2678   และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sirirajlive.com