พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

        วันศุกร์ที่ 24  กันยายน  2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

        เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ. ชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

        จากนั้นเสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้นเสด็จฯ ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ  ทรงกราบ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะฯ กราบ

        ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรวงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จ ฯ ไปประทับพระราชอาสน์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะฯ กราบ แล้วไปนั่ง ณ ที่จัดให้

        จากนั้น ศ. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน  ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก ตามลำดับ

        วันที่ 24 กันยายน “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์  การสาธารณสุข การพยาบาล  กองทัพเรือ  การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้  

        เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกให้ปรากฏสืบไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน “วันมหิดล” เป็นประจำทุกปี  โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงเป็นประธาน    จัดงานหารายได้มาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างพร้อมใจร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก การจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนี้ (24 ก.ย. 64)  เริ่มตั้งแต่ #เวลา 07.00 – 11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โดยองค์การภาครัฐและเอกชน #เวลา 09.00 - 10.00 น. งานปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ  เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Meeting ได้แก่ เรื่อง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กับบทบาทผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 เรื่อง การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายระหว่าง  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และองค์กร PATH   และ เรื่อง ความก้าวหน้า COVID-19 mRNA Vaccine ประเทศไทย  

        แม้ยังอยู่ในสถานการณ์โรคโควิด 19  ยังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสมารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี  จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น ให้เข้าถึงการรับบริการ และยังคงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมตามรอยพระบาท ด้วยการเป็นผู้ “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส  รพ.ศิริราช  เพราะการให้ของทุกท่าน เปรียบเสมือนท่านมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น โดยสามารถบริจาคตามศรัทธา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

        - บริจาคออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์วันมหิดล หากบริจาค 100 บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดล 1 ผืน  บริจาค 500 บาท ขึ้นไป รับ WIN Masks 2 ชิ้น (สามารถเลือก Size S, M, L)           

        - บริจาคด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ  1) ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688  โทรสาร 0 2419 7687 e-mail: donate_siriraj@hotmail.com  line: @sirirajfoundation  รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น. 3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. 

        - บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์  สอบถามได้ที่    งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-8