ศิริราชจัดออนไลน์ประชุมวิชาการ แนวทางใหม่รักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด แม่นยำ ปลอดภัย ได้ผลดี

        วันนี้ ( 21 ส.ค. 64) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยที่อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงมากขึ้น แม้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีมาตรฐานในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี การใช้เคมีบำบัด และการรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้า จะให้ผลการรักษาที่ดีในระยะเริ่มต้น แต่ในระยะโรคลุกลาม การรักษาด้วยวิธีข้างต้น ยังให้ผลไม่ดีนัก นอกจากอัตราการรอดชีวิตจะอยู่ในระดับต่ำ และกลับเป็นโรคซ้ำสูงแล้ว   โรคมะเร็งส่วนใหญ่ยังดื้อต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายรังสี และยาแบบมุ่งเป้า ทำให้มีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นคือ การรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Cellular Immunotherapy   โดยมี ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช ร่วมกับ หน่วยอณูเวชศาสตร์ ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การรักษาด้วยวิธีดังกล่าว เหมาะสมที่จะใช้กับคนไทย ซึ่งหากการรักษามีประสิทธิภาพ จะส่งผลดีด้านสาธารณสุข และภาพรวมเศรษฐกิจของชาติ  ซึ่งในอนาคตทางศูนย์เป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งมีแผนที่จะผลักดันให้บริการผู้ป่วยด้วยวิธีนี้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน 
 
        ด้วยเหตุผลนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมวิชาการ Online  Conference on Cancer Immunotherapy 2021 (OCCI 2021) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2564   
 
        ศ.ดร.เพทาย  เย็นจิตโสมนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช กล่าวถึงการประชุมวิชาการครั้งนี้ว่า   ในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “Activated and Engineered T Cells for Cancer Treatment” มุ่งเน้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง  และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทางการรักษา  รวมถึงการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายการวิจัย
 
        ในงานประชุมวิชาการ OCCI 2021 ครั้งนี้ มีวิทยากรจากหลายมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งมาช่วยบรรยายให้ความรู้  เช่น รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อุษรา ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.ศศิประภา ขุนชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ของศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช เช่น ศ.ดร.เพทาย  เย็นจิตโสมนัส ผศ.ดร.มุทิตา จุลกิ่ง และนักวิจัยอีกหลายท่านภายใต้ศูนย์ฯ ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย
 
        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ผ่าน zoom webinar  (บรรยายเป็นภาษาไทย) ได้ที่  http://tinyurl.com/occi2021 หรือ SCAN  QR CODE   ( ค่าลงทะเบียน 500 บาท ) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2564  สอบถาม โทร. 0 2419 2777, 0 2419 2755-6