ศิริราช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร รามา ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพันธกิจหลัก ทั้ง 2 องค์กร

        วันนี้ (1 มี.ค. 64) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล นำโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน