พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานข้าวกล่อง วันละ 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

        รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ รับมอบอาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ 

        สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย รวมถึงการนำอาหารพระราชทานให้ที่โรงพยาบาล จะไม่มีการจัดตั้งหน่วยแจกอาหารพระราชทาน ณ ที่หนึ่งที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 2 ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นวันละ 200 กล่อง ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย