ขอเเสดงความยินดีเเด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

        เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2563 แก่บุคลากรทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก) 2. ดร. สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช ฝ่ายวิจัย (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์) 3. รศ. ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิกหรือชีวการแพทย์) 4. ดร. ปาลีรัตน์ พีระเพ็ญ หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิจัย (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่) 5. อ. พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์(รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่) และ 6. รศ. พญ. สายฝน ชวาลไพบูลย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้าน meta-analysis

        ทั้งนี้ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นการสนับสนุนบุคลากรในการสร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor และเป็นเกียรติประวัติแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในคณะฯ