ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2563

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร. พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ผู้ได้รับ รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2563 จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์