มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปเพื่อนำเสนอ PMAC Mahidol Field Trip Panel Discussion

          วันที่ 11 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บันทึกเทปเพื่อนำเสนอกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาดูงาน (Field Trip) เพื่อการเผยแพร่ ในส่วนของพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหิดล) ภายใต้หัวข้อ Mahidol Wisdom & Innovation Against COVID-19 ณ สตูดิโอ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ V mix Call สำหรับนำเสนอในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference 2021: PMAC2021) ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World 

          ทั้งนี้ เทปการสัมภาษณ์จะมีการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – 20.30 น. (ประเทศไทย) ผ่านทางเว็บไซด์ https://pmac2021.com