ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ ได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติประจำปี 2563

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์นายเเพทย์ทวี  เลาหพันธ์ ได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติประจำปี 2563  ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลในงาน International Medical Students'Research Conference 2020  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพยาบาล

        โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายเเพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะฯ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว