ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Drugs for Neglected Diseases initiative ลงนามร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงยารักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามศูนย์วิจัยคลินิก ( SICRES)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการวิจัยและพัฒนา กับ Dr.Bernard Pécoul, Executive Director Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)   ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงยารักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน Virtual Zoom meeting เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 

          หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MoU ดังกล่าว เน้นความสำคัญหลักสองด้าน คือ ด้านแรกเป็นการร่วมมือด้านการวิจัยค้นคว้ายาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นภาคการนำไปปฏิบัติและการจัดการของการทดลองทางคลินิกสำหรับยารักษาขนานใหม่  ส่วนอีกด้านจะเป็นการทำงานร่วมกัน เพื่อกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะจุดศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนายาชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “พันธมิตรระหว่าง SICRES และ DNDi นี้ จะยกระดับศักยภาพการวิจัยและพัฒนายา โดยเฉพาะโรคต่าง ๆ  ที่ถูกละเลย และนำไปสู่ยารักษาโรคที่มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นแก่คนไข้  ในฐานะสถาบันด้านวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของประเทศ  ศิริราช หรือที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะโรงพยาบาลของแผ่นดิน โดยศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งเน้นเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการวิจัยด้านคลินิกเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ด้วยความมุ่งหมายร่วมกันของทั้งสององค์กร ที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นเลิศด้านสุขภาพของคนไข้เป็นหลัก การร่วมมือครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งต่องานต่าง ๆ ด้านการรักษา และป้องกัน สำหรับโรคที่ถูกละเลยของคนไข้ ไม่เพียงแต่ในภูมิภาคนี้ ยังรวมถึงภูมิภาคอื่นทั่วโลกอีกด้วย“   

          ความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงสุขภาพและชีวิตคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคที่ถูกละเลย ด้วยการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการดูแลรักษาด้วยการเข้าถึงยารักษาโรค ที่มีประสิทธิผลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

          “เราเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สามารถถ่ายทอด ส่งต่อ และขยายผล ด้านความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในประเทศไทย  ด้วยรากฐานอันมั่นคงของ DNDi ที่มีอยู่ในไทย และตลอดภูมิภาคนี้ ผมมีความเชื่อมั่นว่าการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะแสดงถึงการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสององค์กร เพื่อสนับสนุนการทำงานของเราที่จะยังประโยชน์นานัปการต่อคนไทย และมวลมนุษยชาติ” ดร. เบอร์นาร์ด เปกูล  ผู้อำนวยการบริหาร DNDi กล่าว 

หนังสือบันทึกข้อตกลงนี้ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาดังนี้
            เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์การร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนจากความต้องการของคนไข้เป็นหลัก
          •  เพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนายารักษาขนานใหม่ อาทิ ยารักษาโรคไข้เลือดออก ที่มีศักยภาพในด้านการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาคนไข้
            การร่วมมือทำงาน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขององค์กร Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) ในงานด้านเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          •  เพื่อสนับสนุนการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ องค์กรการวิจัยทางคลินิกมาเลเซีย (Clinical Research Malaysia: CRM) ของประเทศมาเลเซีย
            เพื่อตอบรับความต้องการของคนไข้ที่ถูกละเลยในประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมด้านการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงยารักษาโรคที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล และราคาที่จับต้องได้อย่างทั่วถึง

          หนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้ยังเป็นก้าวที่สำคัญก้าวหนึ่งสู่การร่วมมือทวิภาคีด้านการวิจัยและพัฒนาให้ยังผลที่ดียิ่งขึ้น  ความพยายามของทั้ง DNDi และ SICRES จะส่งผลในด้านบวกต่อสาธารณสุขไทยในการตอบรับต่อความต้องการของคนไข้และโรคที่ถูกละเลย