“เรียนที่ไหนก็เป็นแพทย์ได้ แต่ไม่เหมือนกัน” “ศิริราช” ปรับเปลี่ยนการเรียนแพทย์ พร้อมพลิกโฉมหลักสูตรแพทย์ตอบโจทย์ผู้เรียน 61 เริ่มปีการศึกษา 2564 เน้น สร้างคนเป็นแพทย์ที่เก่งและดี ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง

        รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 ว่ายังคงรับ 3 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 292 คน และยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลายเช่นเดิม โดย TCAS รอบ 1 รับ 25 คน โดยจะพิจารณาจาก portfolio ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงินจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการหรือพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ใน 7 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเป็นปีแรกที่เพิ่มสาขาภูมิศาสตร์ แล้วคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์แบบ multiple mini-interview ซึ่งรอบแรกจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 ธ.ค. 63 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.educationsi.sicsc.net/

        รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ เผยต่อไปว่า TCAS รอบ 2 หรือ รอบโควตา รับ 7 คน ประกอบด้วย  1. โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD, MD) 1 คน  2. เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 1 คน และดนตรีแสดงเดี่ยว  1 คน  และ 3. ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขา 4 คน  แต่มีความตั้งใจศึกษาต่อแพทยศาสตร์ โดยมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร และต้องสอบ 7 วิชาสามัญ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ลดลงจากปีที่แล้วเหลือ 3.25 และสอบวิชาเฉพาะของ กสพท  ซึ่ง กสพท จะเปิดรับสมัครวันที่ 2-20 พ.ย. 63 มาประกอบการสมัครสอบแพทย์ศิริราช โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 21 เม.ย. 64  ส่วน TCAS รอบ 3 เป็นการรับตรงปกติ (ผ่าน กสพท) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. 64  

         “สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย และรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Digital Transformation โดยในปีการศึกษา 2564 จะเป็นปีแรกที่คณะฯ เปลี่ยนไปใช้หลักสูตรใหม่ เรียกว่า “Hybrid Program 61 ”  หมายถึง เรียนแพทย์ 6 ปี และนักศึกษาที่สนใจและมีศักยภาพสูงสามารถเลือกเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโทระหว่างเรียนแพทย์ควบคู่ไปได้อีก 1 สาขา รวมเป็น 2 ปริญญา แต่ใช้เวลาเท่าเดิม ซึ่งคณะฯ มีความร่วมมือกับคณะ/วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. วิทยาลัยการจัดการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Oregon Health & Science University ในการพัฒนา /สร้างรายวิชา / หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียน” 

         “โดยหลักสูตรปี 2564 จะออกแบบและพัฒนาโครงสร้างให้ยืดหยุ่น (Flexible Program) เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตให้มีความสามารถหลากหลาย (Pi-Shape) นอกเหนือจากรายวิชาเลือกเสรีแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ (Student Selected Modules) ในชั้นคลินิก เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ในสาขาอื่นๆ นอกจากสาขาแพทย์ และสามารถส่งเสริมความเป็นแพทย์ศิริราชที่โดดเด่นได้ต่อไป”  

         “หลักสูตร 61 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Program Learning Outcomes) เป็นการจัดการการศึกษาตามหลักการ Outcome-Based Curriculum (การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์) และสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ อีกทั้งสอดคล้องกับพันธกิจคณะฯ ในการเป็นผู้นำและผู้ชี้นำทางการแพทย์ ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลก เป้าหมายคือการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเป็นผู้นำ และมีความสามารถหลากหลาย เพื่อสร้างผลงานที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต  ซึ่งเราหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย ที่มีความตั้งใจจริงว่าอยากเรียนแพทย์เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช ปี 2564 สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.si.mahidol.ac.th/th หรือสอบถามที่ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2419 6410”  

        ท้ายนี้ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ เชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมงาน “Siriraj Open House 2020” เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ปีนี้จึงเปลี่ยนการจัดในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ แต่ยังคงเนื้อหาสาระแบบเจาะลึกครบทุกประเด็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะมีการแนะนำหลักสูตรต่างๆ เล่าถึงชีวิตนักศึกษาจากตัวแทนพี่ ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ และตอบทุกข้อสงสัย ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.15 น. – 21.30 น. ที่เพจ Siriraj Open House 2020: Train to Siriraj  เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 12 พ.ย. 63 ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.educationsi.sicsc.net/ หรือ Facebook : Siriraj Open House 2020: Train to Siriraj