ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563

ด้วยโรงพยาบาลศิริราช มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจ FDG PET/CT Scan ซึ่งเป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาหรับระบุระยะมะเร็ง (staging) หามะเร็งกลับเป็นซ้ำ (recurrence) ตรวจการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็ง (treatment response assessment) ในโรคมะเร็งหลากหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และการตรวจ PET/CT โดยใช้สารเภสัชรังสีชนิดพิเศษ ได้แก่ dotatate PET/CT ในมะเร็งชนิด neuroendocrine tumor, PSMA PET/CT ในมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมทั้งโรคในระบบอื่น เช่น สมองหรือหัวใจ เช่น FDOPA PET/CT ในโรค Parkinson’s disease

โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายที่จะให้การตรวจชนิดนี้ สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลในโรคมะเร็งหรือโรคสมองบางชนิด จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 

อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น10 โทร. 02-419-6195