ศิริราชมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ประจำปี 2561

วันนี้ (20 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบโล่รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และนวัตกรรม หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะ ฯ จำนวนทั้งสิ้น 59 ราย โดยมี รศ.นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากรศิริราช ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเพื่อยกย่องชมเชย เชิดชู และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลทั้งสิ้น 59 ราย โดยแบ่งเป็น  5 กลุ่มรางวัล ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จำนวน 1 ราย 

2. กลุ่มผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า และได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 34 ราย  

3. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า  จำนวน 4 ราย 

4. กลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 10 ราย

5. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ราย 

คลิกรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด >>